آجر نما زرد

نوع محصول ابعاد تعداد در هر بسته وزن هر بسته(کیلوگرم) ظرفیت کامیون10 تن ظرفیت کامیون15 تن تریلی22 تن
آجر نمای کامل 8 سانتیمتری 8x12x24 cm 8 عدد 17.6 4300 6800 10000
آجر نمای کامل 7 سانتیمتری 7x11x23 cm 10 عدد 15 6000 1000 14500
آجر نمای کامل 5.5 سانتیمتری 5.5x10x21.5 cm 14 عدد 15.8 9000 13000 19000
آجر نمای کامل 5 سانتیمتری 5x10x21.5 cm 16 عدد 16.5 9200 15000 22000
آجر نمای کامل 4 سانتیمتری 4x10x21.5 cm 18 عدد 15.5 11000 17000 25500
آجر نمای لب گرد 5.5 سانتیمتری 5.5x10x21.5 cm 14 عدد 15.1 9000 13000 19000
آجرنمای لب گرد 5 سانتیمتری 5x10x21.5 cm 16 عدد 15.7 9200 15000 22000
آجرنمای لب گرد 4 سانتیمتری 4x10x21.5 cm 18 عدد 14.7 11000 17000 25500
آجرنمای نیمه 5.5 سانتیمتری 5.5×5.5×21.5 cm 21 عدد 19.7 13500 21400 31400
آجرنمای نیمه 5 سانتیمتری 5×5.5×21.5 cm 21 عدد 15 15000 23800 35000
آجرنمای نیمه 4 سانتیمتری 4×5.5×21.5 cm 24 عدد 15 18000 28800 42000
ال 5.5 سانتیمتری 5.5×2.5x10x20 cm 24 عدد 14.8 15300 24000 35000
ال 5 سانتیمتری 5×2.5x10x20 cm 30 عدد 16.5 17000 27000 40000
ال 4 سانتیمتری 4×2.5x10x20 cm 36 عدد 16.2 21000 33000 48000
آجرنمای پلاک 5.5 سانتیمتری 5.5×2.5×20 cm 60 عدد 22.8 25000 39500 57000
آجرنمای پلاک 5 سانتیمتری 5×2.5×20 cm 64 عدد 22.4 27000 42000 62000
آجرنمای پلاک 4 سانتیمتری 4×2.5×20 cm 80 عدد 22.4 33000 53000 78000
کف فرش 3x20x20 cm 30 عدد 16.5 17000 27000 40000
نیم کف فرش 4x22x10 cm 36 عدد 16.2 21000 33000 48000