گروه نسوز

 

                                   نمونه انواع آجر نما نسوز – پلاک                             

 

   

          پلاک 5.5  LL10+LA10                                    پلاک 7 نسوز l 107                                 پلاک 7 نسوز M95                               

 

   

             انگلیسی طرح گیوتین                         آجر نما نسوز انگلیسی ترکیبی                     آجر نما نسوز شاموتی

 

   

                      شاموتی 7*31                   آجر نما نسوز سفیددانه دار با کدM105        آجر نما نسوز سفیددانه دار با کدM105

 

 

                                  آجر نما نسوز ال شاموتی 2/5*31*7

 

 

                 آجر نما نسوز ال انگلیسی 2/5*7*31                                      آجر نما نسوز شاموتی 2/4*22*5/5

 

 

                       آجر نمای ال نسوز (سفید دانه دار)                                                  آجر نمای ال نسوز (شاموتی)

 

           آجر نما سفید صدفی دانه دار با ابعاد 2/5*30*7                              آجر نسوز(رندوم انگلیسی روشن)

 

 

                 آجر نما نسوز شاموتی در ابعاد 2/5*31*7                          آجرنما رستیک ترکیبی پلاک و نسوز2/5*31*7

 


گروه نسوز