نتیجه آزمون پلاک

 

 

طبق استاندارد ملی شماره 7 :