آجر نما قرمز

آجر نما :     21/5*10* 5     ،    21/5*10*5/5      ،     22/5*11*7    بصورت فله ،  بسته بندی و پالت

                         آجر لفتون قرمز در ابعاد  10*21.5*5/5

آجرنما پلاک اکسترودری با ابعاد 3.5*21.5*5.5 با وزن 730 گرم تولید شده با خاک شیل

آجرنما پلاک اکسترودری

کف فرش اکسترودری در ابعاد 3.5*21.5*11 با وزن 1500 گرم تولید شده با خاک شیل

نتیجه آزمون آجر نما قرمز 10 سوراخه تام طبق استاندارد ملی شماره 7: