کف فرش

     

           کف فرش اکسترودی                       کف فرش گلبهی و زرد             کف فرش قرمز 20*20 کد T100                کف فرش زرد 20*20

با ابعاد 3.5*21.5*11

    کف فرش 20*20 با کد T55