نتیجه آزمون آجر نما زرد

نتایج آزمون آجر طبق استاندارد ملی شماره 7 توسط آزمایشگاه کارخانه آجر تام مریخی پور

و

اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک