نمونه کارهای اجرایی

           نمونه اجرا شده با کف فرش 20*20  با کد T55

 

       

                                                                                                                              گروه آنتیک

        

            نمونه آجرهای صادراتی به کشور فیلیپین                            نمای کار شده با آنتیک رسی 5/5 سانتی و کف فرش 20*20

 

      

 

 

                                  پروژه بهارستان اصفهان کار شده با آجر پلاک گلبهی ترکیبی در ابعاد 2/5*31*7

 

                   پروژه مدرسه قروه سنندج                                نمای کار شده با آنتیک رسی 5/5 سانتی و کف فرش 20*20

 

   

   

   

                          نمونه های اجرا شده با آجر نمای نسوز انگلیسی                              نمونه اجرا شده با آجر نمای آنتیک انگلیسی

 

 

                               آجر نمای نسوز                                                           نمونه کار شده با آجر نسوز انگلیسی رندوم روشن


 

                        نمونه کار شده با آجر نسوز سفید صدفی                             نمونه کار شده با آجر نسوز سفید صدفی

 

 

                                            نمونه کار شده با آجر نسوز شاموتی در ابعاد 2/5*3/5*31

 

   

         آجر نسوز انگلیسی آنتیک مشکی                    آجر نسوز انگلیسی                       آجر نسوز آنتیک سفید صدفی

 

    

    اجراشده با آجرنما نسوز انگلیسی       با آجر پلاک شیل 2/5*31*7 و آجر نسوز سفید صدفی       با آجر پلاکی گلبهی

رندوم در ابعاد 2/5*31*7

 

نمونه اجرا شده با پلاک شاموتی 10*10 و

آجرنما نسوز انگلیسی با کد اختصاصی  l105