دریافت لوح تندیس از وزارت صنعت – معدن و تجارت

دریافت لوح تندیس از وزارت صنعت – معدن و تجارت